به تو که فکر میکنم....
          گوش هایم سوت میکشند...
                   شاید توام به من فکر میکنی...
                            من به شایدش هم امیدوارم...